HELIOTERM COMBI

котли


МНОГОХОДОВИ ПИРОЛИЗНИ КОТЛИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ПЕЛЕТИ ЧРЕЗ ПИРОЛИЗНА ДЕСТИЛАЦИЯ НА ГОРИМИ ГАЗОВЕ С НОМИНАЛНА МОЩНОСТ ОТ 7-20 кВт И ОТ 29 - 1100 кВт ПРИ 82-85-90 % к.п.д.


Пелети
Продукти, получени чрез пресоване на дървесни отпадъци без слепващи субстанции. Пелетите представляват малки цилиндри и се правят от смлени и изсушени отпадъци (дървесни или селскостопански), пресовани при висока температура и под налягане. Лигнинът, който е естественото лепило, държящо тъканите на растението заедно, при температури над 100 °С омеква и позволява на материала да придобие друга форма. Така горещият лигнин играе ролята на лепило, което държи пелетите във формата, в която са пресовани.
Параметри:влажност под 10 %;калоричност 4300-4500 ккал/кг; (приблизително равно на това на кафявите въглища или на въглищните брикети и е само 2,1-2,2 пъти по-малко от това на нафтата) дължина около 2 см;диаметър 6-12 мм; пепел (около 0,9 - 1,5 %) ;в сравнение с 5 - 10 % при въглищните брикети и 2 - 4 % при сухите дърва за горене. Това означава, че при изгарянето на 1 тон пелети остава само 10 кг пепел . Котли на пелети - номинална мощност от 7-20 кВт и от 29 - 1100 кВт при 82-85-90 % к.п.д.

*За сравнение, жилище от 80-90 м2 (200-225 м3) отопляем обем се нуждае от 4,5 – 5 кВт инсталирана мощност, за да покрие необходимите топлинни товари.


Предимства и недостатъци на пелетите:

• Компактни, лесни за транспортиране и боравене, позволяват автоматично подаване в горелката и имат относително високо енергийно съдържание.;

• Съвременните отоплителни състеми на пелети имат висока ефективност - от порядъка на 80-85%;
• Лесни са за почистване. Ако 200 кубически метра се отопляват само с пелети, то са необходими около 710 кг пелети месечно, което прави около 7 кг пепел, т.е. достатъчно е тя да се изхвърля веднъж седмично;
• Пелетите като гориво съдържат много малки количества сяра или други вредни елементи, които в много по-голяма степен се съдържат във въглищата и петролните продукти;
• Недостатък - по-енергоемка технология на производство;

Котлите на пелетно гориво HELIOTERM - произвеждани от СЕС ООД са с висок коефициент на полезно действие, автоматизирана безпроблемна работа, гаранционен и след гаранционен сервиз.Предимствата пред подобни съществуващи на пазара са :
- Програмируем контролер
- Автоматично запалване
- Автоматично почистване
- Автоматично регулиране на мощността
- Електронно следене на огъня
- Напълно безопастни за работа
- Лесни за обслужване

 
HELIOTERM UNI

 

Мощност от 9 до 31 kW Многоходов високо ефективeн котeл на пелети с водогрейна система система и вграден въздушен топлообменник , котли серия

HELIOTERM COMBI

мощност от 9 до 31 kw

HELIOTERM MAX

Многоходов промишлен високо ефективeн котeл на пелети с водогрейна система и вграден въздушен топлообменник или парогенераторен възел за прегрята пара ниско налягане котли серия

HELIOTERM MAX

мощност от 25 до 100 kw

Котли от предназначени за централно отопление на малки битови и фирмени обекти/вили, еднофамилни къщи, хижи, малки мотели, дърводелски цехове и др.Koнструирани са за изгаряне на биомаса дърва и дървесни отпадъци чрез пиролизна дестилация на горими газове, осигуряващи висока ефективност на горивния процес и екологично безвредна технология.
Многоходов високо ефективeн котeл на пелети с водогрейна система и възможност за инсталиране на парогенериращ визел, котли серия

HELIOTERM UNI

 

Дял на различните видове ВЕИ в ПЕП в ЕС за 2008 година:
Европейски стандарти за биомаса
EN 303-5 "Отоплителни котли за твърди горива, с ръчно и автоматично захранване и номинална мощност до 300 kW" от 12.11.1998. Касае и употребата на стандартизирани горива, базирани на дървесна биомаса. Формира изисквания към технологията на изгаряне, димните газове и ЕЕ на ръчно обслужване и автоматизирани котли на биомаса. Дефинира класификацията, нормите на емисиите и методите за определяне на ЕЕ и димните газове. Определя се връзката между класа, мощността и КПД на котела.

Изпитване на котли и печки Методите за тестване на съоръженията за изгаряне на биомаса са стандартизирани в международен мащаб и позволяват сравнение между котли, произведени от различни фирми. За оценка на ЕЕ на съоръженията за изгаряне
на биомаса в Европа съществуват специализирани стандарти, позволяващи стандартно изпитване и оценка на оборудването. Докладите от проведените изпитвания за определен тип оборудване се публикуват, което стимулира конкуренцията между производителите. Новите технологии при производството на котли вече позволяват леко действие на ръчно и автоматично захранваните котли, като предлагат същевременно висока ефективност и ниски нива на емисиите.


Изисквания към биогоривата от дървесина

БИО-ПЕЛЕТИ
Изискванията за качество на био-пелетите варират съобразно с характеристиките на пазарите в различните европейски страни. Един от популярните стандарти за биопелети е шведският, който е въведен през 1999г. (SS 18 71 20). Той класифицира био-пелетите в три групи съобразно тяхното качество. Сигурността на експлоатацията и ниският коефициент на вредни емисии се гарантира чрез допълнително тестване ("P-marking testing") което удостоверява, че са удовлетворени минималните изисквания спрямо инсталациите, печките и котлите, работещи на био-пелети. Друг популярен стандарт е австрийският стандарт ONORM M 7135, който осигурява високо качество на пресована горивна биомаса чрез изключителното използуване на природни био-материали. Изброените стандарти въвеждат норми за геометричните размери, физическите характеристики, калоричността и съдържанието на вредни емисии в био-пелетите. В горепосочените група стандарти са включени и стандарти за транспортиране, складиране и доставка на био-пелети (ONORM M 7136-Австрия), както и специален стандарт за складиране на био-пелети в помещенията на купувача (ONORM M 7137-Австрия). В Германия действа подобен стандарт (DIN 51731) В момента Европейският Комитет по Стандартизация (CEN) изготвя общо-европейски норми, касаещи критериите за качество на горивата от биомаса.